Adatvédelmi Tájékoztató

az Adatkezelő által üzemeltetett https://androidportal.hu és https://appleblog.blog.hu igénybevétele során történő adatkezelésekkel (kivéve panaszkezelés) kapcsolatban.

Fogalmak.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelés tekintetében Adatkezelőnek az alábbi személy minősül, azzal, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban önálló Adatkezelőnek minősül, az adatkezelési célokat egyedül határozta és határozza meg.

 • Üzemeltető vállalkozó neve:  Kovács Dániel E.V.
 • Székhely: 1134. Budapest, Váci út 47/B Ü-1
 • Nyilvántartási szám:  29622683
 • Adószám: 65921429-1-41
 • Kamarai tagság:   Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 • Elektronikus elérhetőség: support@icoders.co
 • Panaszügyintézés:  support@icoders.co
 • Telefon:   +36 30 825 3995

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi tisztviselő: olyan, szakirányú végzettséggel rendelkező személy, akit az elszámoltathatóság elvének érvényesülése érdekében az Adatkezelő jelöl ki és akinek elsődleges feladata az adatvédelmi előírások érvényesülésének elősegítése, továbbá közvetítő szerep ellátása az Adatkezelő és a Hatóság, az Érintettek, az Adatfeldolgozók, Címzettek és Harmadik felek között.

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések vonatkozásában Adatvédelmi tisztviselő alkalmazására az Adatkezelő nem köteles, de ennek ellenére is Adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki az adatkezelési alapelvek és részletszabályok következetes érvényre juttatása érdekében.

Automatizált döntéshozatal: technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül meghozott döntés.

ÁSZF: Az Adatkezelő által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek, melyek elfogadásával és alkalmazásával az Érintett, mint Megrendelő, az Adatkezelővel, mint Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyba léphet elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtására vonatkozóan.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Egyedi szerződés: az Érintett, mint Megrendelő és az Adatkezelő, mint Szolgáltató jogviszonyának azon elemeit tartalmazó dokumentum, melyek a Honlapon közzétett ÁSZF-ben nem kerültek rögzítésre, vagy amelyek a Felek viszonyában a Honlapon ÁSzF rendelkezéseihez képest eltérően alakulnak a Felek közös akaratából.

Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele az Érintett, mint Megrendelő és az Adatkezelő, mint Szolgáltató között.

Érintett: azonosított, vagy azonosítható természetesen személy, akire a személyes adat vonatkozik.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Harmadik ország: harmadik országnak minősül minden, az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli ország.

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek mindenkori elérhetőségei a www.naih.hu internetesen oldalon találhatóak.

Honlaphttps://androidportal.hu és https://appleblog.blog.hu

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Rendelési visszaigazolás: az Érintett által az Adatkezelővel való kapcsolatfelvételkor megjelölt e-mail címre küldött üzenet, melyben az Adatkezelő megerősíti, hogy az Érintett igényét elfogadja és így a visszaigazolás elküldésével egyidejűleg a Felek között Egyedi szerződés jön létre.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Weboldalunkon hirdetéseket is megjelenítünk. Ezzel kapcsolatban további tájékoztatót ide kattintva találhat: Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat?

A Google az Általános Szerződési Feltételeket alkalmazza az online hirdetésekkel és a mérésekkel kapcsolatos személyes adatoknak Európából történő átvitelére. Azon szolgáltatások esetén, ahol a Google adatfeldolgozóként jár el, a Google Ads Adatfeldolgozási feltételei a vonatkozó adatátviteleknél megköveteltek szerint tartalmazzák az Európai Bizottság által kiadott releváns Általános Szerződési Feltételeket (a GDPR hatálya alá eső adatátvitelek jogszerűségének biztosítása érdekében). Ugyanígy azoknál a szolgáltatásoknál, ahol a Google adatkezelőként jár el, a Google Ads adatkezelőkre vonatkozó adatvédelmi feltételei a vonatkozó adatátviteleknél megköveteltek szerint tartalmazzák az Európai Bizottság által kiadott Általános Szerződési Feltételeket is.

Tájékoztató: a jelen Adatkezelési tájékoztató.

Preambulum.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során mindvégig törekszik a kezelt adatkörnek megfelelő adatbiztonsági intézkedések megtételére és ezen adatbiztonsági intézkedések szünetmentes fenntartására.

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az Érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon az adatkezelés teljes időtartama alatt.

Kiemelt figyelmet fordít továbbá az Adatkezelő a jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésére és az azoknak való folyamatos megfelelésnek, továbbá az érintetti joggyakorlás lehető legszélesebb kereteinek megteremtésére.

Fenti törekvései elérése érdekében az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőt is alkalmaz, annak ellenére, hogy erre jogszabály egyébként nem kötelezi őt.

A jelen Tájékoztató célja, hogy a Honlap használatával az Adatkezelővel jogviszonyba kerülő, illetve a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek – a Tájékoztató fogalomhasználatával: az Érintettek – az Adatkezelő általi adatkezelésről olyan közérthető tájékoztatást kapjanak, mely eredményeként az adatkezelés teljes folyamata átláthatóvá válik és ez megteremti számukra érintetti joggyakorlásuk szilárd alapjait.

Az Adatkezelő célkitűzésétől független ugyanakkor előfordulhat olyan eset, hogy az adatkezelés folyamatában változás áll be, esetleg nem várt adatvédelmi incidens következik be. Az ilyen esetekről Adatkezelő a Honlapon tájékoztatja az Érintetteket, adatvédelmi incidens esetén a GDPR vonatkozó rendelkezései szerint jár el.

Az adatkezelés során továbbá az Érintettnek kérdése, kérése merülhet fel, még annak ellenére is, hogy az adatkezelési folyamat számára átlátható. Ezen kérdések megválaszolása és kérések teljesítése prioritást képez az Adatkezelő számára, ezért az Adatkezelő az Érintett számára igyekszik a folyamatos kommunikáció lehetőségét is biztosítani, akár adatvédelmi tisztségviselője bevonásával is.

 1. Az adatkezelési folyamat egésze során érvényesülő adatkezelési alapelvek.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság.

Az Adatkezelő az adatkezelést a releváns jogszabályoknak megfelelően és tisztességesen, az Érintett számára átláthatóan végzi, mindvégig ilyen eljárásra törekszik.

Célhoz kötöttség.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak és kizárólag a jelen Tájékoztató szerinti, egyértelmű és jogszerű cél érdekében gyűjti és kezeli.

Adattakarékosság.

Az Adatkezelő általi adatkezelés mindvégig a cél elérése szempontjából releváns és szükséges személyes adatok körére korlátozódik, az Adatkezelő raktározó jelleggel személyes adatot nem gyűjt.

Pontosság.

Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatokat a pontosság és a naprakészség követelményének szem előtt tartásával kezeli, ennek keretében igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatok – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság.

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg.

Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan módon kezeli, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elveszésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság.

Az Adatkezelő az adatkezelés során a fenti alapelvek érvényesülését folyamatosan igazolni is tudja.

 1. Az egyes adatkezelési tevékenységek.

A jelen Tájékoztató hatálya alatt az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi.

Az Egyedi szerződés létrejöttét megelőző adatkezelés:

A Honlapon az egyes termék, vagy termékek kosárba helyezését követően az érintett által megadott személyes adatok kezelése az érintett által való megadástól számítva a Rendelési visszaigazolás megküldéséig, vagy legkésőbb az adatok megadásától számított 12 (tizenkettő) órán át (továbbiakban előzetes adatkezelés).

Az Egyedi szerződés teljesítésével, a számlázással és a teljesítés nyomon-követésével, igényérvényesítésével kapcsolatos adatkezelés:

A Honlapon leadott rendelésekkel kapcsolatos adatkezelés a Rendelési visszaigazolás kiküldésétől a rendelés teljesítését érintő üzleti évről felvett beszámoló közzétételét követő 8 (nyolc) év elteltéig (továbbiakban szerződéses adatkezelés).

Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos adatkezelés:

A Honlapon az erre rendszeresített űrlaprész kitöltésével megadott e-mail cím kezelése a jelen Tájékoztató szerint (továbbiakban hírleveles adatkezelés).

Az Adatkezelő az adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi figyelemfelhívással él.

Előzetes adatkezelés: az előzetes adatkezelés keretében szolgáltatandó adatok rendelkezésre bocsátása nem kötelező, de mivel azok szerződéskötésnek képezi előfeltételét, ha azokat az Érintett nem bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő nem tudja a Felek között kötendő szerződést előkészíteni és létrehozni.

Szerződéses adatkezelés: a szerződéses adatkezelés keretében szolgáltatandó adatok rendelkezésre bocsátása nem kötelező, de mivel azok szerződéskötésnek képezi előfeltételét, ha azokat az Érintett nem bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő nem tud az Érintettel szerződéses kapcsolatba lépni.

Hírleveles adatkezelés: a hírleveles adatkezelés keretében szolgáltatandó adatok rendelkezésre bocsátása nem kötelező, amennyiben azokat az Érintett nem adja meg, Őt semmiféle hátrány nem éri az Adatkezelővel, mint Szolgáltatóval létrehozandó szerződéssel kapcsolatban, csupán arra való jogosultságát veszíti el, hogy az Adatkezelőtől hírleveleket kapjon. Nem éri továbbá előny sem az Érintettet, ha a hírleveles adatkezeléshez hozzájárulását adja.

 1. A személyes adatok forrása.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a személyes adatok forrásának minden esetben magát az érintettet tekinti, figyelemmel arra, hogy az ÁSzF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kijelenti, hogy az ÁSzF-nek megfelel, így Őt személyesen eljáró és nagykorú és cselekvőképes személynek kell tekinteni.

Abban a nem várt esetben, ha ez a vélelem megdől, az Adatkezelő dönt az adatkezelés korlátozásától, vagy a személyes adatok törléséről a vélelem megdőlésétől számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül, mely döntését közli az Érintettel is.

 1. Az adatkezelések célja.

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések célját.

megelőző adatkezelés
szerződéses adatkezelésaz ÁSzF szerinti Egyedi szerződés teljesítése, módosítása, a teljesítés figyelemmel kísérése, díjak számlázása, valamint az Egyedi szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése és a vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítése.
hírleveles adatkezelésAz Adatkezelő által meghatározott tartalmú, az Adatkezelő tevékenységeivel kapcsolatos tájékoztató jellegű és közvetlen üzletszerzést is szolgáló hírlevelek Érintettek részére való megküldése, különösen az Adatkezelő által nyújtott bármely ingyenes-, vagy visszterhes szolgáltatás hatékonyságának növelése, elektronikus hirdetés, vagy egyéb címzett tartalom, eljuttatása céljából.
 1. Az adatkezelés jogalapja.

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések jogalapjait.

megelőző adatkezelésGDPR 6. CIKK (1) f) pontja és az Ekertv. 13/A.§-(1) bekezdése azaz az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása céljából kezelhet személyes adatot. E tekintetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet is végzett, melynek eredményeként megállapította, hogy nem áll fenn olyan érintetti alapvető jog, vagy szabadság, mely az adatkezeléssel szemben az adatok védelmét tenné szükségessé, különös tekintettel arra, hogy jogszabályban nevesített adatkezelési célról van szó az Adatkezelő azt állapította meg, hogy az adatkezelés az Érintett magánélethez való alkotmányos alapjogát és személyes adatainak védelméhez fűződő alapjogát sem érinti. Kérés esetén az érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelő rendelkezésre bocsátja, illetve érintetti joggyakorlás esetén egyedi érdekmérlegelési tesztet is lefolytat.
szerződéses adatkezelésGDPR 6. CIKK (1) f) pontja és az Ekertv. 13/A.§ (1)-(2) bekezdései, továbbá a teljesítéstől számított 5. év végéig, azaz az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az Egyedi szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelhet személyes adatot. E tekintetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet is végzett, melynek eredményeként megállapította, hogy nem áll fenn olyan érintetti alapvető jog, vagy szabadság, mely az adatkezeléssel szemben az adatok védelmét tenné szükségessé, különös tekintettel arra, hogy jogszabályban nevesített adatkezelési célról van szó az Adatkezelő azt állapította meg, hogy az adatkezelés az Érintett magánélethez való alkotmányos alapjogát és személyes adatainak védelméhez fűződő alapjogát sem sérti. Kérés esetén az érdekmérlegelési tesztet az Adatkezelő rendelkezésre bocsátja, illetve érintetti joggyakorlás esetén egyedi érdekmérlegelési tesztet is lefolytat. A teljesítést követő 6. év első napjától az adatkezelés végéig az adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. CIKK (1) c) pontja, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a ír elő.
hírleveles adatkezelésGDPR 6. CIKK (1) a) pontja azaz, az érintett hozzájárulása, melyet a hírlevélfeliratkozáskor ad meg azzal, hogy az erre rendszeresített jelölőnégyzetet beikszeli a Honlapon. Az adatkezelés ideje alatt, az érintett a korábban megadott hozzájárulását bármikor, bármilyen, kötetlen, az Adatkezelőhöz címzett formában visszavonhatja, amely a hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelést nem érinti.A hozzájárulás visszavonására tekintettel az Érintettet az Egyedi szerződéssel, vagy a webshop bármilyen felhasználásával összefüggésben hátrány nem éri, a hozzájárulás a Felek egyéb jogviszonyait nem érinti. A hírleveles adatkezeléshez való hozzájárulás előnyt sem jelent az Érintett számára a Honlap igénybevétele, vagy Egyedi szerződés során.
 1. A gyűjtött személyes adatok kategóriái.

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az általa gyűjtött személyes adatok kategóriáit.

megelőző adatkezelése-mail címnév
szerződéses adatkezelése-mail címnév
hírleveles adatkezelése-mail címnév

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy más adatot akkor sem gyűjt vagy tárol, vagy kezel egyéb módon, ha ilyen adatot az Érintett bármilyen formában megad, vagy annak tárolását akár kifejezetten kéri. A fenti táblázatokban nem szereplő adat tárolása csak és kizárólag átmeneti jelleggel, a visszavonhatatlan törlés érdekében történhet, azzal, hogy a visszavonhatatlan adattörlés legkésőbb az Adatkezelővel való közléstől számított 24 órán belül megtörténik az Érintett külön értesítése nélkül.

 1. A személyes adatok címzettjei.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az általa kezelt személyes adatokat csak a legszűkebb személyi kör ismerhesse meg, ezen személyek is, csak és kizárólag a vonatkozó adatvédelmi szabályok szigorú és következetes megtartásával kerülhessenek személyes adat birtokába.

Az Adatkezelő ezen törekvése azonban nem érintheti azt az esetet, amikor számára az Érintett személyes adatainak közlési kötelezettsége jogszabályon, vagy hatósági-, vagy bírósági rendelkezésen alapul; ilyen esetben az Adatkezelő a személyes adatot az érintett Harmadik féllel, az irányadó jogszabály, hatósági vagy bírósági döntés rendelkezései szerint közli és amennyiben ennek jogszabályi lehetősége fennáll az adatközlésről az Érintettet is tájékoztatja elektronikus úton.

Az Adatkezelő továbbá jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan, az érintett, egyedi eset összes körülményének gondos mérlegelése után közölhet személyes adatot egy személyében változó, de meghatározott személyi körrel, amely az Adatkezelő könyvelőiből, adótanácsadóiból, jogi tanácsadóiból és adatvédelmi tisztviselőjéből és pénzforgalmi jelzőszámainak vezetését végző személyekből, mint címzettekből áll.

A fenti címzetti kört – amennyiben az érintett címzettet titoktartási kötelezettség jogszabály alapján nem terheli – az Adatkezelő írásban kötelezi a jogszerű és bizalmas adatkezelésre.

A címzettek pontos személyéről az Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad.

Fentieken túlmenően az adatkezelés címzettjei lehetnek az Adatkezelő Adatfeldolgozói is.

Az Adatfeldolgozókkal kötött szerződéseiben az Adatkezelő szintén, minden, a GDPR 28. cikke által meghatározott előírást szem előtt tart, nagy hangsúlyt fordít ennek keretében arra, hogy az Adatfeldolgozó az érintett személyes adattal adatkezelői minőségben ne rendelkezhessen, továbbá, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az általa megvalósuló adatfeldolgozásról részletesen és folyamatosan tájékoztassa és az Érintett személyes adatokat bizalmasan kezelje.

Az Adatfeldolgozók személyi köre szintén változhat, de azokat a tárgyköröket, melyekben Adatkezelő Adatfeldolgozót kíván igénybe venni, azokat önkéntesen korlátozza az alábbiak szerint.

 • a Honlap tárhelyét a RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.  (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., 5. emelet
 • a fizetéssel teljesítésében közreműködő on-line fizetési szolgáltató: STRIPE;

Stripe Technology Europe, Limited székhelye: The One Building, 1, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Írország (“STEL”).

A STEL-t az Ír Központi Bank elektronikuspénz-kibocsátó intézményként engedélyezte (hivatkozási szám: C187865) elektronikus pénz kibocsátására, fizetési műveletek végrehajtására, pénzátutalások végrehajtására, fizetési eszközök kibocsátására és fizetési műveletek befogadására, valamint fizetéskezdeményezési és számlainformációs szolgáltatások nyújtására (“Engedélyezett pénzforgalmi szolgáltatások”). (www.stripe.com)

 • a számlázást az Adatkezelő a Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.) igénybevételével valósítja meg (https://billingo.hu).

Az Adatkezelő ezen a ponton kiemelten fontosnak tartja az Érintettek tájékoztatását arról, hogy az Adatkezelő csak és kizárólag olyan fizetési- és számlázási szolgáltatóval működik együtt, amelynek jogszerű működése és piaci tapasztalata, valamint elismertsége köztudomású, továbbá amely a fizetési tranzakciók adatbiztonsági követelményeit, így különösen azok titkosítását alapkövetelményként teljesíti.

Mindennek eredményeként az Adatkezelő megítélése szerint az Érintett fizetési adatai bankkártya-használatkor a fizetési szolgáltatónál biztonságban vannak, azok bizalmas kezelése megvalósul, az jelen Tájékoztatóban foglalt személyes adatokon kívüli személyes adatokat az Adatkezelő a fizetési szolgáltatótól sem kapja meg.

 1. Harmadik országba történő adattovábbítás.

Az Adatkezelő harmadik országba az Érintett személyes adatait nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama.

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések időtartamait.

megelőző adatkezelésaz érintett által való adatmegadástól sikeres rendelés esetén a Rendelési visszaigazolás megküldéséig, sikertelen rendelésleadás esetén legkésőbb az adatok megadásától számított 12 (tizenkettő) óra, kivéve, ha az adatot előbb törölni kell érintetti joggyakorlás, vagy jogszabályban meghatározott egyéb okból.
szerződéses adatkezelésa Rendelési visszaigazolás megküldésétől számítva a Felek Egyedi szerződését is tartalmazó beszámoló közzétételétől számított 8 (nyolc) naptári év, kivéve, ha az adatot előbb törölni kell érintetti joggyakorlás, vagy jogszabályban meghatározott egyéb okból.
hírleveles adatkezelésaz Érintett hozzájárulásának visszavonásáig,  kivéve, ha az adatot előbb törölni kell érintetti joggyakorlás, vagy jogszabályban meghatározott egyéb okból.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok a jelen pont szerinti határidők utolsó napjának 24. órájának végéig kerülnek visszavonhatatlanul törlésre az Adatkezelő rendszereiből az Érintett külön értesítése nélkül.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

Az Adatkezelő jelenleg nem alkalmaz profilalkotást és automatizált döntéshozatalt.

 1. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az Adatkezelő, a könnyebb átláthatóság érdekében, a 2. pontban jelzett adatkezelések tekintetében táblázattal foglalja össze az adatkezelések tekintetében konkrétan gyakorolható érintetti jogokat a GDPR által nevesített érintetti jogok közül.

Ezt követően az Adatkezelő az adott érintetti jognak a tartalmát is ismerteti.

Amennyiben az Érintett érintetti jogaival kapcsolatban további tájékoztatást igényel, úgy azt az Adatkezelőnek írásban, akár elektronikus úton jelezheti azt.

megelőző adatkezelés●      tájékoztatáshoz való jog;
●      hozzáféréshez való jog;
●      helyesbítéshez való jog;
●      törléshez való jog;
●      az adatkezelés korlátozásához való jog;
●      az adathordozhatósághoz való jog;
●      automatizált döntéshozatal alóli mentesülés joga (nem alkalmaz ilyen eljárást az Adatkezelő);
●      az adatkezeléssel szemben való tiltakozás joga, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. CIKK (1) f) pont).
szerződéses adatkezelés●      tájékoztatáshoz való jog;
●      hozzáféréshez való jog;
●      helyesbítéshez való jog;
●      törléshez való jog;
●      az adatkezelés korlátozásához való jog;
●      automatizált döntéshozatal alóli mentesülés joga (nem alkalmaz ilyen eljárást az Adatkezelő);·      az adatkezeléssel szemben való tiltakozás joga, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. CIKK (1) f) pont).
hírleveles adatkezelés●      tájékoztatáshoz való jog;
●      hozzáféréshez való jog;
●      helyesbítéshez való jog;
●      törléshez való jog – a hozzájárulás visszavonásának joga;
●      az adatkezelés korlátozásához való jog;
●      adathordozáshoz való jog.
●      automatizált döntés alóli mentesülés joga.

A tájékoztatáshoz való jog tartalma

Az Adatkezelő köteles az Érintettet tájékoztatni az Érintettől történő adatgyűjtéskor:

 • az Adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről, továbbá képviselőjéről;
 • amennyiben az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, úgy annak személyéről és elérhetőségéről;
 • az adatkezelés tervezett céljáról, jogalapjáról, címzettjeiről, az adatkezelés időtartamáról;
 • amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke, úgy az Adatkezelő jogos érdekeiről;
 • amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja;
 • az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos, úgynevezett érintetti jogairól és azok tartalmáról és arról, hogy az Érintett a Hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, vagy bírósági jogorvoslattal élhet, az az polgári peres eljárást indíthat az Adatkezelővel szemben;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon, vagy szerződésese kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötésnek előfeltétele-e, valamint, hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • alkalmaz-e az Adatkezelő automatizált döntéshozatali eljárást, beleértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatáshoz való jogát a jelen Tájékoztató megismertetésével igyekszik kimeríteni.

A hozzáféréshez való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint ilyen adatkezelés alkalmazása esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja az Érintett erre irányuló írásbeli, vagy legalább elektronikus levélben közölt kérésére. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az előző bekezdésben bemutatott hozzáférési jog gyakorlása körében a másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A hozzájárulás visszavonásának joga.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az érintett a korábban megadott hozzájárulását bármilyen, kötetlen, az Adatkezelőhöz címzett formában visszavonhatja, amely a hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelést nem érinti.

A helyesbítéshez való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, figyelembe véve továbbá az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő, az Érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adathelyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog”.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte, vagy kezelte
 • amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulására alapozott jogalappal kezelte, de az Érintett hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelőnek más adatkezelési jogalapja nem áll fenn;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való jog szabályai nem alkalmazhatóak, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges az adat rendelkezésre állása.

Az Adatkezelő, az Érintett törléshez való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adattörlésről minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozásához való jog.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés ugyan jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett írásban, vagy legalább elektronikus levélben kéri azok kezelését azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely EGT-tagállam fontos közérdekéből kezelheti az Adatkezelő, eredeti adatkezelési célja szerint nem.

Amennyiben a személyes adat kezelésének korlátozása az Érintett kérésére történt, úgy az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

Az Adatkezelő az Érintett adatkezelés korlátozásához való jogának gyakorlása keretében, vagy egyéb okból történt adatkezelési korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztat, akivel korábban a helyesbített adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozása a személyes adat pontosságának vitatása esetén addig tart, amíg az Adatkezelő a személyes adat pontosságát ellenőrzi, de zárolt személyes adat kezelése nem tarthat tovább, mint ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adathordozhatósághoz való jog.

Az Érintett, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A fenti két kritérium a hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés esetében igaz; ez az érintetti jog, így csak azon adatkezelés tekintetében gyakorolható az Érintett által.

Az Érintett az adathordozhatósághoz való jogát akképp is gyakorolhatja, hogy az Adatkezelőtől más adatkezelő részére való közvetlen adattovábbítást kér írásban, legalább elektronikus levél útján.

Az adathordozáshoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog érvényesülését, továbbá mások jogait és szabadságait sem.

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesüléshez való jog.

Az Érintett – a jelen Tájékoztató szerint – jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A tiltakozáshoz való jog.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az esetleges profilalkotást is. Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő az érintett személyes adatokat ezen jogalapon nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az érintetti joggyakorlás – minden érintetti jog tekintetében – díjmentes, kivéve a hozzáférési jog gyakorlásával kapcsolatban fentebb említett esetet.

Tájékoztatja továbbá az Adatkezelő az Érintettel arról is, hogy a hozzá írásban, vagy legalább elektronikus úton beérkezett érintetti joggyakorlással kapcsolatos kérelmeket, a hozzá való beérkezéstől számított egy hónapon belül teljesíti, vagy az Adatkezelő álláspontja szerint jogosulatlan joggyakorlás esetén ugyanilyen határidőben tagadja meg a kérelem teljesítését – kivéve, ha a kérelem különös bonyolultsága okán a kérelem csak később bírálható el – ilyen esetben az Adatkezelő legkésőbb a beérkezéstől számított 2 hónapon belül határoz a teljesítésről és közli határozata eredményét az Érintettel elektronikus úton, kivéve, ha az Érintett máshogyan kéri a döntés közlését.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az Érintettet arról, is, hogy – szükségtelen adatkezelési többlet nélkül – az Érintett azonosítása érdekében további ésszerű intézkedéseket tehet.

Végül tájékoztatja az Adatkezelő az Érintettet, hogy érintetti jogok érvényesítésére az Érintett halálát követően az a személy jogosult, akit erre vonatkozóan az Érintett még életében meghatalmazott az Adatkezelőnél tett teljes bizonyító erejű magánokirati, vagy közokirati formájú meghatalmazással. Ennek hiányában az elhunyt Érintett közeli hozzátartozói jogosultak az érintetti jogok gyakorlásra, ilyen esetben az érintetti jogok az Érintett halálát követő öt éven belül gyakorolhatók.

 1. Az Érintett panasztételi és jogorvoslati jogosultsága

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Hatóságnál, vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben.

A Hatóság elérhetőségei, a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon érhetőek el; a Hatóság rövid úton való elérési lehetőségei: telefonszám: +36/1-391-14-00; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtártásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az Érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, vagy az Adatvédelmi tisztviselő bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

 1. Záró rendelkezések.

Az Adatkezelő úgynevezett sütikre („cookie”) vonatkozó adatkezelésének részletei az alábbi címen érhetőek el: https://netstarmedia.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Az Adatkezelő fenntartja a jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa az adatkezelés időtartama alatt, a jogszabályi keretek között. Az esetleges módosítást az Adatkezelő a Honlapon közzéteszi, a módosítás visszaható hatályú nem lehet.

Az Adatkezelő – Adatvédelmi tisztviselőjével együtt – továbbá az Érintettek rendelkezésére áll abban az esetben is, ha az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, tekintettel arra, hogy a fentebb részletezett alapelveknek és részletszabályoknak megfelelő adatkezelés kiemelt jelentőségű az Adatkezelő számára, mivel az Érintett személyes adata számára értéket képvisel.

A jelen Tájékoztató elsősorban releváns, mögöttes joganyaga az alábbi címeken érhető elő:

GDPR:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Infotv:  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

Az Adatkezelő az Érintett kérése esetén a jelen Adatkezelési tájékoztató korábbi, kiadási dátum szerint megjelölt verzióját elektronikus levél útján díjmentes küldi meg az Érintett részére, továbbá közzéteszi a  https://netstarmedia.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon is.

Az Adatkezelő zárásképp megköszöni az Érintett idejét és figyelmét, melyet a jelen Tájékoztató olvasására fordított, egyben őszintén bízik abban, hogy a Tájékoztató hasznos volt.

Budapest, 2024. április 04.

Kovács Dániel E.V

Adatkezelő